BOS & HEI

1
Kilometer

Het Leenderbos maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en Achel. Dit Kempische landschap wordt gekenmerkt door hoogte-verschillen die in de laatste ijstijd door dekzandafzettingen zijn ontstaan.  Begin 20e eeuw bestond het Leenderbos vrijwel geheel uit heide en stuifzanden.

Omstreeks 1936 was het grootste deel van het gebied door de staat aangekocht, met het doel het gebied groten­deels in bos om te zetten. Het gebied is voornamelijk beplant met naaldbossen waarvan het hout bestemd was voor de mijnbouw en de houtverwerkende industrie. 

Het Leenderbos is een van de eerste bossen die bewust zo zijn aangelegd dat het ook een aantrekkelijk recreatiegebied zou worden. Kenmerkend zijn de licht gebogen paden, in tegenstelling tot de meeste aangelegde bossen waar de paden in een dambordpatroon zijn aangelegd. De bebossing is gestopt toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waardoor een deel van de Groote Heide is bewaard.

In deze route ontdek je de prachtige natuur van dit bos, De Plateaux en de Malpie. Gelieve steeds de geldende regelgeving te volgen en waar nodig af te stappen van de fiets. 

 

The Leenderbos is part of an extensive nature reserve located on a continuous sand ridge between Eindhoven and Achel. This Kempisch landscape is characterized by variations in elevation that originated from covering sand deposits during the last Ice Age. In the early 20th century, the Leenderbos consisted mostly of heathland and drifting sands.

Around 1936, the majority of the area was acquired by the state with the intention of converting it into predominantly forested land. The area is predominantly planted with coniferous forests, with the timber intended for mining and wood processing industries.

The Leenderbos is one of the first forests intentionally designed to also serve as an attractive recreational area. Characteristic features include gently curved paths, in contrast to most artificially constructed forests where the paths are laid out in a checkerboard pattern. The afforestation efforts ceased when the Second World War broke out, preserving a part of the Groote Heide.

This route allows you to explore the beautiful nature of this forest, along with De Plateaux and De Malpie. Please always adhere to the applicable regulations and dismount from your bike where necessary.

48 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia